Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN COCOBELT B.V.

VOOR OVEREENKOMSTEN MET CONSUMENTEN

Gevestigd aan de Parallelweg 2 te (1948 NM) Beverwijk, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62648896

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Cocobelt BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cocobelt BV, contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Consument en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2. Aanbod / Aanbieding: voorstel door Cocobelt BV aan Consument tot het sluiten van een Overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of online.
 3. Consument: de natuurlijk persoon die Cocobelt BV opdracht geeft tot het leveren van goederen en daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en wederpartij bij de Overeenkomst met Cocobelt BV in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.
 5. Modelformulier: het modelformulier dat door Cocobelt BV op haar website aan de Consument ter beschikking wordt gesteld en welk formulier de Consument in staat stelt gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht.
 6. Order: de opdracht tot het leveren van een goederen bij Cocobelt BV of het plaatsen van een bestelling daartoe.
 7. Overeenkomst: de afspraak tussen Cocobelt BV en de Consument op basis waarvan Cocobelt BV producten en/of diensten aan de Consument levert.
 8. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij, in het kader van een door Cocobelt BV georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer Technieken voor communicatie op afstand.
 9. Partijen: Cocobelt BV en de Consument gezamenlijk.
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Consument en Cocobelt BV gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Cocobelt BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Cocobelt BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Cocobelt BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Consument kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Cocobelt BV de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Cocobelt BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen een rechtstreeks beroep op deze voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Cocobelt BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Cocobelt BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Cocobelt BV behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Op de Overeenkomst zijn telkens de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met de Consument luidden.

Artikel 3. Aanbiedingen en prijzen

 1. Alle Aanbiedingen van Cocobelt BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. De prijzen in de Aanbiedingen van Cocobelt BV zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, doch exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Cocobelt BV en de Consument komt eerst dan tot stand nadat de Consument het bestelproces op de website heeft doorlopen en de betaling van het orderbedrag aan Cocobelt BV heeft voldaan. Cocobelt BV zal de Order vervolgens zo spoedig mogelijk per mail aan de Consument bevestigen.

 

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door de Consument opgegeven leveringsadres. De verzendkosten zijn voor rekening van de Consument en zullen door Cocobelt BV duidelijk in het aanbod worden vermeld.
 2. Indien Cocobelt BV gegevens behoeft van de Consument in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Consument alle benodigde gegevens aan Cocobelt BV ter beschikking heeft gesteld.
 3. Indien Cocobelt BV een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Consument Cocobelt BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Cocobelt BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de Consument op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de zaken door de Consument zijn ontvangen.
 5. De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Cocobelt BV behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

 

Artikel 6. Zichttermijn en herroepingrecht

 1. Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Cocobelt BV. De Consument is verplicht de geleverde zaken onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
 2. Indien er sprake is van een koop op afstand zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien (14) kalenderdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief als veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
 3. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een Herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen zaken te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. De Consument kan haar Herroepingsrecht uitsluitend inroepen door Cocobelt BV binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. Cocobelt BV zal daartoe een Modelformulier op haar website ter beschikking stellen. Het ingevulde Modelformulier dient te worden verstuurd per email aan return@cocobelt.com of per schrijvende post aan het correspondentieadres van Cocobelt BV (Parallelweg 2, 1948 NM Beverwijk, Nederland).
 5. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het Herroepingsrecht zal Cocobelt BV het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen terugbetalen.
 6. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar Herroepingsrecht indien de betreffende zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De Consument dient na het inroepen van haar Herroepingsrecht het geleverde binnen veertien (14) kalenderdagen retour te zenden aan Cocobelt BV. De kosten waarvan voor rekening van de Consument komen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Op maat gemaakte producten en/of diensten zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten. Een dergelijke uitsluiting zal duidelijk in het aanbod worden vermeld.

 

Artikel 7. Facturatie en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling van bestelde zaken door volledige vooruitbetaling in één keer op een van de door Cocobelt BV op haar website aangeboden betaalwijzen. De Consument ontvangt na betaling een gespecificeerde factuur van Cocobelt BV per mail.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Indien Cocobelt BV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Cocobelt BV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Cocobelt BV kunnen worden toegerekend;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Cocobelt BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Cocobelt BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Eventuele kosten die hieruit voor Cocobelt BV voortvloeien komen voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Cocobelt BV.

 

Artikel 9. Kwaliteit, conformiteit en garantie

 1. Cocobelt BV garandeert dat alle door haar geleverde zaken deugdelijk, dat wil zeggen dat de geleverde zaken de veiligheid bieden die daarvan mag worden verwacht en dat de zaken van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.
 2. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Cocobelt BV in geval van gebreken de zaken, geheel naar eigen inzicht, eerst zal omruilen of herstellen. Als een artikel niet kan worden hersteld of als het omgeruilde artikel eveneens gebreken vertoont, is de Consument gerechtigd de artikelen te retourneren onder restitutie van het volledige aankoopbedrag.
 3. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door Cocobelt BV te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Consument geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

 

Artikel 10. Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is Cocobelt BV gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument voor een redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoedingen gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Cocobelt BV, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Cocobelt BV waardoor Cocobelt BV de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren.
 3. Indien Cocobelt BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d., verhindering van de werkzaamheden door natuurverschijnselen, weersomstandigheden welke van zodanige aard zijn dat de werkzaamheden in redelijkheid niet kunnen worden voortgezet zonder gevaar op te leveren voor zaken en/of personen, door wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en vertragingen in de levering.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle tussen Cocobelt BV en de Consument gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is telkens doorslaggevend voor de inhoud en uitleg van de voorwaarden.
 3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Consument. Dit laat onverlet dat Cocobelt BV met de Consument kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

 

 

GRATIS VERZENDING
Deel op Facebook voor GRATIS verzending
Deel je (aanstaande) aankoop op Facebook en je bestelling wordt GRATIS verzonden. Leuk én eenvoudig.LET OP: vergeet daarna niet GRATIS VERZENDEN aan te vinken!

DEEL EN ONTVANG GRATIS VERZENDING!
Deel op Facebook voor GRATIS verzending
Deel je (aanstaande) aankoop op Facebook en je bestelling wordt GRATIS verzonden. Leuk én eenvoudig.LET OP: vergeet daarna niet GRATIS VERZENDEN aan te vinken!

GRATIS VERZENDING
Wanneer je de aankoop op Facebook deelt, wordt je Cocobelt GRATIS verzonden. Details vind je in de winkelmand

Twijfel je nog over de aanschaf van de Cocobelt? Lees dan ook de onafhankelijke reviews op de review pagina

Met hartelijke groet,
Manon Corts
Eigenaar van Cocobelt

Natuurlijk is Cocobelt aanwezig op de vakbeurs Kind und Jugend in Keulen. Onze stand bevindt zich in hal 11.3 en heeft nummer C079.

Misschien zien we elkaar in Keulen!

TIJDELIJK UITVERKOCHT
Beste bezoeker,

Helaas is de

Wij verwachten deze variant weer te kunnen leveren.

Excuses voor het ongemak.
LATERE LEVERING IVM VAKANTIE
Beste bezoeker,Bestellingen worden pas weer verzonden.

Excuses voor het ongemak.